Simon H. Smith – Martha Foss Family Record, Dixfield, Maine, 1853

In by Eric Thibodeau

Simon H. Smith – Martha Foss Family Record, Dixfield, Maine, 1853