The Pennsylvania Gazette (Philadelphia, PA) October 17, 1751, 2

In by Eric Thibodeau

The Pennsylvania Gazette (Philadelphia, PA) October 17, 1751, 2